Hồ Than Thở – Cảnh đẹp, sự tích trăm năm với những câu chuyện buồnshares